สนง.ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัคร 5 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท

คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://pattani.treasury.go.th/th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2564  เว้นวันหยุดราชการ

error: