สนง.ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับสมัคร 5 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท

คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://narathiwattreasury.go.th/th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ

error: