สสจ. นราธิวาส รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 10 อัตรา

คุณสมบัติ
– ได้รับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาการเงิน สาขาวิชาบัญชี หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 11-17 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ