สนง.ประกันสังคม รับสมัครพนักงาน จำนวน 75 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 75 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
1.เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 20 อัตรา

คุณสมบัติ :
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.เจ้าพนักงานประกันสังคม 20 อัตรา

คุณสมบัติ :
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.นักวิชาการประกันสังคม 20 อัตรา

คุณสมบัติ :
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.นิติกร 15 อัตรา

คุณสมบัติ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่ติดต่อรับสมัคร :
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงาน ประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2956 2133 ถึง 34 และ 0 2956 2147 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น