ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 7,600 บาท

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

– เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
– เคยรับราชการ ทหาร ตำรวจ เคยเป็นสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน (อส.) หรือมีประสบการณ์   ในด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ไม่ น้อยกว่า 2 ปี หรือ

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (ชั้น 2) โทรศัพท์ 095-6749919 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564