โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงาน

ประกาศ โรงพยาบาลยะลารับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศหญิง
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ลักษณะงาน
– ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดใว้ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ