ยะลา รับสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 44 อัตรา

จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-19 มกราคม 2564

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1×1.5 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ประกาศนียบัตร (ปวช.) ขึ้นไป 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำประชาชน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฏ ก.พ กำหนด

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (โดยพิจารณาตามดุลยพินิจของผู้ จัดการพื้นที่) และเป็นบุคคลว่างงานจากวิกฤติเศรษฐกิจ ตกต่ำ ภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID – 19

– มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงการ รายละเอียดตามบัญชีโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและ สังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ตามแนบท้ายประกาศนี้

– ขยัน ซื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
– มีความสนใจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

– สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอด 5 เดือน มกราคม 2564 – พฤษภาคม 2564)
– สามารถขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
-ในพื้นที่จ.ยะลา

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)