สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นราธิวาส รับสมัครพนักงาน

จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส