นราธิวาส ตำแหน่งงานว่างเดือน มกราคม 214 อัตรา

นราธิวาส ตำแหน่งงานว่างเดือน มกราคม 214 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

หลักฐานที่ใช้ในการไปสมัครงาน
1.รูปถ่าย (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.สำเนาประกาศณียบัตร
5.สำเนาอื่นๆ ถ้ามี
อย่างละ 1 ชุด

สมัครได้ที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 บ้านปลักปลา ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 073-532096