โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงาน เงินเดือน 15,960 บาท

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

คุณสมบัติ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสี
เทคนิค

สถานที่เปิดรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ชั้น6 อาคารตก 7
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ