กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงาน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนา 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักทรัพกรบุคคล 2 อัตรา
3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน 21 อัตรา

เงินเดือน
1.ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนา
-18,000 บาท
2.ตำแหน่งนักทรัพกรบุคคล
-18,000 บาท
3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
19,500 บาท
4.ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
18,000 บาท

คุณสมบัติ
-ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักทรัพยกรบุคคล และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ รับรอง
-ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้อได้รับ วุฒิ ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ รับรอง

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

สถานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิยายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วมโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอนดั่งนี้
1.เปิดเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาชุมชน ที่ http://www.personel.cdd.go.th/
หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”หรือที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com/