กฟภ .เขต 1 (ภาคใต้) รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 63

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง PEA Shop (สัญญาจ้าง2 ปี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยบัญชี (Pea shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง 2 อัตรา
7ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี 1 อัตรา
8.ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 1 อัตรา
9.ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
10.ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน 1 อัตรา
11.ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน 1 อัตรา
12.ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 1 อัตรา
13.ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ 1 อัตรา
14.ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา
15.ผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2.ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขา ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง
ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาบัญชี
ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาตรงตามที่กำหนดตามข้อ 2. สามารถ สมัครสอบได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีสายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรอง แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐลาล หรือเอกชนมาแสดงในวันสมัคร
4.ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศรับสมัคร
5.ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หากพบในภายหลังว่าข้อมูล เป็นเท็จหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว พบว่าขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการยกเลิกการ จ้างทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานที่เปิดรับสมัคร
ให้ผู้สนใจ สามารถมาสมัครได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ. เพชรบุรี ห้องประชุมอาคาร ฝวบ. ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00