โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-1 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 13 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-1 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเคอร์ จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งพนักงานงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฎิบัติงานช่วยทันตแพทย์) จำนวน 4 อัตรา
8.ตำแหน่งพนักงานงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่งพนักงานงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทาง

2.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกร

3.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ

4.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
-เพศหญิง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพขั้นสูง สาขาวิขาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดถารทั่วไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเคอร์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

7.ตำแหน่งพนักงานงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฎิบัติงานช่วยทันตแพทย์)
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
-และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีหนังลือรับรองการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์การทํางานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

8.ตำแหน่งพนักงานงานช่วยเหลือคนไข้
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

9.ตำแหน่งพนักงานงานห้องผ่าตัด
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

เงินเดือน
1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
15,960 บาท
2.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
15,960 บาท
3.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
15,960 บาท
4.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
10,200 บาท
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
10,200 บาท
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเคอร์
10,200 บาท
7.ตำแหน่งพนักงานงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฎิบัติงานช่วยทันตแพทย์)
7,590 บาท
8.ตำแหน่งพนักงานงานช่วยเหลือคนไข้
7,590 บาท
9.ตำแหน่งพนักงานงานห้องผ่าตัด
7,590 บาท

สถานที่เปิดรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคาร อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 9 ชั้น โรงพยาบาลปัตตานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิยายน-1 ธันวาคม 2563