บ.อัฟนานจิวเวลรี่ จำกัด ยะลา รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

บริษัท อั ฟ น า น จิ ว เ ว ล รี่ จำกัด รับสมัครพนักงาน ฝึ ก ง า น 3 เดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนัก ง า น ฝึ ก ง า น 3 เดือน (แผนกแอดมิน) 3 อัตรา หา ก ผ่ า น เกณฑ์พร้อมรับ เ ป็ น พ นั ก ง า น ประจำค่ะ

เงินเดือน ป ร ะ จำ ช่ ว ง ฝึกงาน 6,000 บาท
-มีค่าขยัน ต า ม เ ป้ า ย อ ด ของบริษัทกำหนด

คุ ณ ส ม บั ติ
-วุฒิ ป ว ช. หรือ ม. 6 ขึ้ น ไ ป
-รั บ เ พ ศ ห ญิ ง อายุไม่เกิน 28 ปี
– มีความตั้งใจ ใน ก า ร ทำ ง า น
– ภูมิลำเนา จั ง ห วั ด ยะลา ปัตตานี และ น ร า ธิ ว า ส

– รั ก ง า น บริการและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ ดี
– ขยัน ซื่อสัตย์และมี ค ว า ม อ ด ท น
– ทำ ง า น เ ว ล า 8 : 3 0 – 17 : 0 0 น
-ขยันทำตามเป้าอย่างต่อเนื่อง บ ริ ษั ท จ ะ พิ จ า ร ณ า เป็นพิเศษ

เอกสาร ก า ร ส มั ค ร
-สำ เ น า บั ต ร ประจำตัวประชาชน 2 ชุด
-สำเนาทะ เ บี ย น บ้ า น 2 ชุด
-รู ป ถ่ า ย 2 นิ้ว 2 รูป

-สำ เ น า บั ต ร ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของ พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด ( พ ร้ อ ม เ ซ็ น)
-ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง พฤติกรรมจากกำนัน ห รื อ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ข้าราชการ
พร้อมชุดสำเนาของผู้เซ็น รั บ ร อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม

สถานที่เปิดรับสมัคร
สามารถสมัครไ ด้ ด้ ว ย ตัวเองที่ ส า ข า ย ะ ล า เท่านั้นค่ะ สาขายะลาอยู่ตรงไ ฟ แ ด ง ตรงข้ามห้องส่งของสถานีรถไฟยะลา
เปิดรับสมัคร ตั้ง แ ต่ วั น นี้ ถึง 30 พฤศจิกายนนี้

มาสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธั น ว า ค ม นี้
โทร ศั พ ท์ 073-720 8 9 9

ผู้ประกาศ อัฟนานจิวเวลรี่
ประกาศวันที่ 15/11/2563