เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
1.คนสวน 3 อัตรา
2.คนงาน 10 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำาสำนักงาน ในงานด้านเอกสาร)
3.พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์
5.ปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล 3 อัตรา (รถตู้ และรถกระบะ) ใบขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล
6.ปฏิบัติงานสังกัดสำนักการช่าง 5 อัตรา (รถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุก 6 ล้อ, รถแทรกเตอร์) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒
7.ปฏิบัติงานสังกัดสำนักการศึกษา 2 อัตรา
(รถตู้และรถบัส) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
8.ปฏิบัติงานสังกัดกองสาธารณสุขฯ 14 อัตรา
(รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถดูดสิ่งโสโครก, รถสุขาเคลื่อนที่, รถกวาด/รถดูดฝุุน) ใบขับขี่
รถยนต์ประเภท 2

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทการใช้คุณวุฒิ)
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา

ประเภทการใช้ทักษะ
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (รถเทรลเลอร์) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2

เงินเดือน
-พนักงานจ้างทั่วไป 9,000 บาท/เดือน

เงินเดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทการใช้คุณวุฒิ)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ/ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพวุฒิปวช. 9,400 บาท/เดือน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 บาท /เดือน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 บาท/เดือน

ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก
-ได้รับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท/เดือน
-ได้รับปริญญาโท อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท/เดือน
-ได้รับปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
-มีสิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงนขับรถ)
-มีสิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

สถานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครให้ขอรับใบสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชกาล